طرحی برای این گروه تعریف نشده است و یا شارژ سامانه رو به اتمام است.
با شماره 28138-021 داخلی 221 تماس بگیرید
روش های تماس با راستین بازار آدرس امور مشتریان ۰۲۱-۲۸۱۳۸